Objective

To improve international relations and bilateral research cooperations between German and foreign universities, the DAAD supports exchanges of scientists and academics from partner countries. The basis of these exchanges are cultural exchange programmes and bilateral agreements with foreign partner organisations.

Who can apply?

Foreign academics and scientists who have usually completed a doctoral degree and work at a university or research institute in their home country.

What can be funded?

 • Research stays at state or state-recognised institutions of higher education or non-university research institutes in Germany.
 • Lecture tours or visits to congresses are not funded.
Please note: this programme supports exchanges between scientists and researchers from Germany and its partner countries. Funding is available when German researchers also apply for a research fellowship at the same time.

Duration of the funding

 • At least 14 days (for stays from applicants from EU countries as well as from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russian Federation, Ukraine: at least 7 days) up to a maximum of three months. The length of the grant is decided by a selection committee and depends on the project in question and the applicant's work schedule.
 • The grant is non-renewable.

Value

 • Monthly payments of:
  2,000 euros for assistant teachers, assistant professors and lecturers
  2,150 euros for professors
 • Unless otherwise regulated by bilateral agreements, the costs of the outward and return journey are borne by the respective sending country.
 • Other payments cannot be made.

Selection

An independent selection committee reviews applications.

The most important selection criteria are:
 • Academic achievements and, if applicable, publications, which must be documented in the curriculum vitae and a list of publications
 • A convincing and well-planned research project

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: