Programme Description

The programme sets up paid internships in the fields of sales and marketing, administration, engineering, teaching and IT. Participants broaden their professional knowledge in an international environment, increase their employability and contribute to the development of a company abroad. At the same time they are given the opportunity to get to know different cultures, improve their language skills and play an active role in the challenging day-to-day working environment of an international company.

The Global Talent programme does not provide financial support, but arranges internships instead. Participants pay a one-off exchange fee of EUR 450, find an individually set up internship and are then supported by local students before and during their stay. Living costs, however, are covered by the individual internship salaries paid by the companies, which the participants have selected.

Target Group

Students or recent graduates between 18 and 30 years who are at least in the 3rd semester with a good command of the English language who wish to gain international work experience and intercultural competence.

Academic Requirements

Bachelor's degree or equivalent

Number of Scholarships

depending on availability

Duration

depending on individual circumstances

Scholarship Value

AIESEC does not offer any funding but for a one-off fee of EUR 450, it provides the following services:
  • learning seminar
  • Welcome Home seminar
  • internship placement
  • returnee event or -personal talk

Application Papers

Candidates will find the application forms and further information on the application process at local AIESEC group.

Application Deadline

Application is possible at any time.

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: