Objective

The DAAD Helmut-Schmidt-Programme (known as Public Policy and Good Governance) supports future leaders from developing countries (see list of countries), who want to promote democracy and social justice in their home countries. The programme, which is funded by the German Federal Foreign Office, offers the chance to acquire a Master’s degree in Master programmes of particular relevance for the social, political and economic development in the students’ countries of origin. In the light of the principles of Good Governance, highly qualified graduates with a first academic degree are being educated in political science, law, economics and administration and prepared for future leading positions in their home countries.

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: