Programme Description

The "Women in Engineering" Scholarship was created to allow more qualified female students from abroad to pursue a Master’s degree programme in engineering and establish gender equality among students of English-language Master’s degree programmes at RWTH International Academy.

Target Group

Highly qualified female engineering students who have an excellent performance in their Bachelor's studies

Academic Requirements

Candidates have completed their Bachelor’s degrees with very good grade point averages and at least 12 months of professional experience in their career field. They have furthermore been admitted to one of the following Master’s degree programmes at RWTH International Academy:
 • M. Sc. Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering,
 • M. Sc. Management and Engineering in Computer Aided Mechanical Engineering,
 • M. Sc. Management and Engineering in Structural Engineering and Risk Management of Industrial Facilities,
 • M. Sc. Management and Engineering in Production Systems,
 • M. Sc. Networked Production Engineering,
 • M. Sc. Robotic Systems Engineering,
 • M. Sc. Textile Engineering.

Duration

up to 24 months

Scholarship Value

Full tuition fees for a Master’s degree programme at RWTH International Academy over the standard study period with the exception of an administrative fee of 500 EUR per semester.

Application Papers

The application for the scholarship must be submitted together with the application for the programme at RWTH International Academy. The deadline is 1 March for non-European and 15 July for European applicants. Please provide the following documents with your application:
 • evidence of academic achievements showing that the applicant ranks among the top 15% of her class
 • basic knowledge of German (A1 level)
 • scholarship motivation letter of 500 words
 • completed application form for the scholarship, see https://forms.academy-rwth.de/master-office/
Please note that incomplete applications cannot be considered.

Application Deadline

Please make sure to submit all required documents at the latest by 1 March (non-EU citizens) or 15 July (EU citizens).

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: