Objective

The aim of this programme is to promote artistic cooperations with German host institutions.

Who can apply?

University teachers from the following disciplines:
 • Architecture (Interior Design, Monument Conservation, Urban Planning/Urban Development, Regional Planning, Landscape Architecture, Landscape Planning)
 • Fine Art, Film, Design, Visual Communication
 • Performing Arts (Drama, Direction, Musicals, Dance, Performance Studies, Choreography, etc.)
 • Music

What can be funded?

 • Study visits at state or state-recognised universities in Germany for artistic cooperations with a host institution. A study visit can also take place at several host institutions.
 • Funding may only be claimed once within three years.

Duration of the funding

 • One to three months; the length of the grant is decided by a selection committee and depends on the project in question and the applicant's work schedule.
 • The grant is non-renewable.

Value

 • Monthly payments of
  2,000 euros for assistant teachers, assistant professors and lecturers,
  2,150 euros for professors
 • Travel allowance
 • Other payments cannot be made.
 • In the case of a disability or chronic illness: subsidy for additional costs which result from the disability or chronic illness and are not covered by other funding providers: Further information
Health insurance coverage is mandatory in Germany. If you do not have a corresponding home health insurance, you will be insured by the DAAD. The costs will be deducted from the scholarship payment.

Selection

An independent selection committee consisting of specialist scientists reviews applications.
The most important selection criteria are:
 • specialist qualification which must be documented in the curriculum vitae
 • a convincing and well-planned research project

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: