Programme Description

The grant is intended to support highly-qualified scientists and scholars of all disciplines from developing and transition states. Candidates are experienced researchers who completed their doctorates less than 12 years ago. The fellowship allows them to conduct their own long-term research project (six to 18 months) in cooperation with an academic host of their own choice at a research institution in Germany.

Candidates are expected to have their own, clearly defined research profile: they should typically be working at least at the level of assistant professor or junior research group leader or be able to document independent research work over a number of years. The issues treated in the research project must be of high relevance to the continued development of the applicant's country or region of origin.

Each fellowship is worth EUR 3,150 monthly, paid over a period of six to 18 months. Furthermore, there are additional benefits.

Target Group

highly-qualified experienced researchers from a developing or transition country. See the list of eligible countries here.

Academic Requirements

doctorate

Duration

six to 18 months

Scholarship Value

The fellowship is worth EUR 3,150 per month. The amount includes a mobility lump sum and payments towards health- and liability insurances.

Additional benefits:
  • travel allowance
  • language grant
  • allowances for accompanying family members
  • standard allowance for single parents with children accompanying them
  • option to additionally extend the research grant, if the fellow is accompanied by children under the age of 12
  • subsidy towards research costs to be paid to the hosts
  • Europe allowance
  • extensive alumni sponsorship

Application Papers

All application forms and further information on the application procedure can be found here

Application Deadline

Applications can be submitted at any time.

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: