Programme Description

Applicants are highly qualified scientists and scholars from abroad just embarking on their academic careers who completed their doctorates less than four years ago. The fellowship gives international candidates from all disciplines the opportunity to realise a long-term research project (six to 24 months) of their own design in cooperation with an academic host of their choice at a research institution in Germany. Every year about 500 Humboldt Research Fellowships for Post-doctoral Researchers are awarded. The fellows receive the amount of EUR 2,670 per month in addition to a number of further benefits.

Target Group

academics from abroad with above average qualifications, at the beginning of their academic career, with a doctorate awarded no more than four years earlier

Academic Requirements

doctorate

Number of Scholarships

Every year the Foundation awards about 500 Humboldt Research Fellowships for Post-doctoral Researchers.

Duration

six to 24 months

Scholarship Value

The fellowship is worth EUR 2,670 EUR a month. It also includes a mobility lump sum and payments towards health- and liability insurances.

Additional benefits:
  • travel allowance
  • language grant
  • allowance for accompanying family members
  • standard allowance for single parents with children accompanying them
  • option to additionally extend the research grant, if the fellow is accompanied by children under the age of 12
  • research cost allowance
  • Europe allowance
  • extensive alumni sponsorship

Application Papers

detailed information on the application and selection procedures here

Application Deadline

Applications are possible at any time.

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: