Programme Description

Highly-qualified international scientists and scholars from all disciplines who completed their doctorates less than 12 years ago and wish to spend extended periods of research in Germany are invited to apply. Candidates can come from any nation and are expected to have their own, clearly defined research profile: they should typically be working at least at the level of assistant professor or junior research group leader or be able to document independent research work over a number of years.

The fellowship amounts to EUR 3,170, offering the candidates the opportunity to carry out their own long-term research projects (six to 18 months) in cooperation with academic hosts of their choice at research institutions in Germany. The sponsorship entails further benefits and may be flexibly divided into a maximum of three visits within a range of three years. Short-term visits for study and training purposes or for attending conferences are not eligible for sponsorship.

Target Group

highly-qualified scientists and scholars from any discipline or nation who have completed their doctorates less than 12 years ago

Academic Requirements

doctorate

Number of Scholarships

About 500 Fellowships are awarded each year to post-doctoral or experienced researchers.

Duration

six to 18 months

Scholarship Value

The fellowship is worth EUR 3,170 per month. The amount includes a mobility lump sum and payments towards health- and liability insurances.

Additional benefits:
  • travel allowance
  • language grant
  • allowance for accompanying family members
  • for single-parent fellows: fixed allowance for accompanying children
  • option to extend the research grant, if the fellow is accompanied by children under the age of 12
  • research cost allowance
  • Europe allowance
  • extensive alumni sponsorship

Application Papers

detailed information on the application and selection procedures here

Application Deadline

Applications can be submitted at any time.

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: