Programme Description

The programme is intended for highly qualified scientists and scholars of all disciplines from selected developing or transition countries.

The fellowship enables early-career post-doctoral researchers who completed their doctorate less than four years ago to realise a long-term research project (six to 24 months) of their own design in cooperation with an academic host they have chosen at a research institution in Germany. The research must deal with issues of major relevance to the future development of the applicant's home country or region of origin.

The fellows receive a monthly allowance of EUR 2,650 over a period of 6 to 24 months as well as additional benefits.

Target Group

young, early-career scientists and scholars from developing or transition countries with outstanding qualifications. Find the list of eligible countries here.

Academic Requirements

doctorate

Duration

six to 24 months

Scholarship Value

The fellowship is worth EUR 2,650 per month. The amount includes a mobility lump sum and payments towards health- and liability insurances.

Additional benefits:
  • travel allowance
  • language grant
  • allowance for accompanying family members
  • standard allowance for single parents with children accompanying them
  • option to additionally extend the research grant, if the fellow is accompanied by children under the age of 12
  • subsidy towards research costs to be paid to the hosts
  • Europe allowance
  • extensive alumni sponsorship

Application Papers

Links to the application forms and further information on the application procedure can be found here

Application Deadline

Applications can be submitted at any time.

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: