Programme Description

The Boehringer Ingelheim Fonds offers doctoral fellowships to outstanding junior scientists who want to conduct an ambitious doctoral project in the field of basic biomedical research at an internationally leading laboratory. The financing comprehends a monthly stipend plus a country-dependent premium, and a fixed monthly amount for minor project-related costs. The fellowships are initially awarded for two years with the option to extend for up to 18 months. Moreover, participation in international scientific conferences and practice-oriented training courses are supported. Beside the financial support fellows receive personal support, participate in seminars where they discuss their research projects with other fellows, and attend communication trainings designed especially for the needs of scientists.

Target Group

Outstanding European junior scientists who want to do research worldwide, and non-European scientists wishing to do research in Europe. Applicants must have obtained their first university entrance qualification (secondary school leaving certificate, A-levels, or entrance test for first university studies after finishing school) within eight years (96 months) before the application deadline.

Academic Requirements

Eligible applicants meet the following criteria: (1) outstanding academic record, (2) research proposal of extraordinary scientific quality and (3) excellent scientific standard of the laboratory, in which the project is to be realised.

Number of Scholarships

about 50 fellowships per year

Duration

two years with the option to apply for an extension of up to 18 months

Scholarship Value

  • base amount of EUR 1,650 per month plus individual country allowance, i.e., of EUR 200 in Germany and EUR 1,175 in the USA
  • EUR 150 lump sum for material expenses
  • allowance for accompanying spouses and children possible
  • attendance of tailored seminars for scientific research and networking during the fellowship and beyond
  • communication training
  • lifetime membership in the alumni association network
  • individual support by the foundation

Application Papers

All application forms and further information on the application procedure are available here

Application Deadline

1 February, 1 June and 1 October of each year

Խորհրդատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ընտրել Ձեր կարգավիճակը և երկիրը

Ստատուսը և/կամ երկիրը առկա չէ՞ այս ցուցակումՀետևյալ ցանկում Ձեր կարգավիճակի և/կամ երկրի բացակայության դեպքում Դուք չեք կարող դիմել տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին: Խնդրում ենք արդյունքերի ցանկում նախապես ընտրել Ձեր կարգավիճակն ու երկիրը` տեսնելու համար բացառապես այն ծրագրերը, որոնց Դուք կարող եք դիմել: